MENU
Aula_close Layer 1

Mellemtrin

Mellemtrin 4.-6. klasse samt 3. årgang

Vi har ca. 230 børn på vores mellemtrin heriblandt ca. 30 specialklasseelever. 3. - 6. årgang har til huse på hovedbygningens 2.sal. Her har klassen deres eget lokale og der forefindes grupperum og andre oaser, hvor der er mulighed for samvær og fordybelse. Elever på 3. og 4. årgang har mulighed for at gå i klub om eftermiddagen.

Daglige rutiner

Morgen

Om morgenen ringer klokken to gange - kl. 7.50 og kl. 8.00. Elever, der ikke er tilmeldt morgen SFO, har først adgang til skolen fra første ringning. Personalet er ved klassen 7:50. Mellem kl. 7.50 og 8.00 skal eleverne finde hen til deres pladser i klassen.

Om onsdagen starter dagen med morgensamling, hvor alle elever fra 0.-6. samles i skolens aula. Her synger vi sammen og klasserne kommer på skift med indslag og træder frem foran deres kammerater. I løbet af skoleåret er der også oplæg fra elevrådet og andre faste indslag.

Frikvarter

Der er dagligt tre frikvarter. Eleverne skal være ude med mindre det siler ned med regn, her sættes et billede af en paraply op ved kontoret, det betyder, at man må være inde. Eleverne må opholde sig på hele skolen område, men holder mest til i skolegården og ved multibanerne bag ved skolen. Alle børn er under opsyn fra vores gårdvagter. På Dalumskolen har vi en legepatrulje, der består af elever fra 6. årgang. De arrangerer lege, som de mindre elever kan samles omkring.

Madpakker

Elever på mellemtrinnet spiser sammen tre gange om dagen og skal derfor have 1’er, 2’er og 3’er mad med. Vi opfordrer til at 1’er og 3’er maden er nem og hurtig at spise, da eleverne ofte har travlt med at komme ud. Vi forsøger så vidt muligt at skabe en rolig ramme omkring elevernes frokost.

Elever må ikke medbringe slik, chips og sodavand medmindre det er aftalt med personalet eller det sker i forbindelse med, at et barn skal dele ud i klassen. 

På skolen har vi en bod, hvor man kan købe en let frokost.

Mobiltelefoner

Brug af mobiltelefoner og smart watches er ikke tilladt i skoletiden - dette gælder både timer og frikvarter. Hver klasse har et aflåst skab til mobiltelefoner. Mobiltelefonerne afleveres ved skoledagens begyndelse – i slukket/flytilstand – og udleveres igen ved skoledagens afslutning.

Se i øvrigt skolens mobilpolitik under ”Generelt”.

Fravær

Fravær registreres fra skoledagens start. Er et barn sygt, informeres klasselæreren via Aula. Hvis ikke barnet meldes syg registreres fraværet som ulovligt. Ved 10% ulovligt fravær afholdes særlig skole/hjem samtale. Ved 15% ulovligt fravær har skolen pligt til at underrette de sociale myndigheder.

Ved ekstraordinær frihed kontaktes skolens afdelingsleder via Aula, som godkender, at barnet holder fri. Det er forældrenes ansvar at orientere sig i, hvad barnet eventuelt skal lave af lektier i periode med ekstraordinær frihed.

Det sociale

Børn udvikles i relationen til deres jævnaldrende kammerater. I skoletiden vil personalet lave forskellige aktiviteter blandt andet forskellige sammensætninger af grupper, for at støtte op om elevernes sociale udvikling og inklusion. Fra skolens side anbefaler vi, at I løbende opfordrer og hjælper jeres børn med at lave aftaler i fritiden, da det betyder meget for udviklingen af børnenes venskaber, at de besøger hinanden. Ligeledes opfordrer vi til at elever laver aftaler på tværs og ikke kun med barnets nærmeste venner.

Fødselsdage

Når et barn har fødselsdag, må det meget gerne dele noget ud til klassen. Personalet er gerne behjælpelige med uddelingen. Til børnefødselsdage anbefaler vi, at man inviterer alle klassens elever eller hhv. pigerne og drengene. Hvem man inviterer, og hvad gaver skal koste, bliver aftalt på det første afholdte forældremøde. I tilfælde af allergier bedes man forældrene gøre opmærksom på dette.